Disclaimer

Disclaimer

Contactgegevens: Kaplanstraat 6, 1976BB IJmuiden, 7865700 veldman.nl 

Beperking van verantwoordelijk

De informatie op deze en verwante sites en het mogelijk daaruit voortvloeiende e-mail verkeer kan onbedoeld technische en andere onjuistheden en/of (type) fouten bevatten. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze onjuistheden of (type) fouten of hun mogelijke gevolgen. Alvorens een product of dienst af te nemen, of de op deze of via deze site of anderszins aangeboden informatie te gebruiken voor ontwerp en/of calculatie doeleinden dient de (toekomstige) afnemer/gebruiker de verstrekte informatie op juistheid en actualiteit te controleren. De informatie op deze site kan zonder voorafgaande kennisgeving aan bezoekers/gebruikers worden aangepast aan voortschrijdend inzicht en technische en/of commerciële ontwikkelingen. We doen ons uiterste best om onze website, mailapplicatie en data uitwisseling zo goed mogelijk te beveiligen, en te beschermen tegen schadelijke software of de verspreiding hiervan, enige aansprakelijkheid wordt echter volledig uitgesloten.

Copyright

De informatie op deze site kan onbedoeld inbreuk maken op (merk)rechten van derden. Bij constatering van dergelijke inbreuken verzoeken wij de lezer ons hiervan op de hoogte te stellen via; webmaster@veldman.nl. De informatie en/of het beeldmateriaal van deze en/of verwante sites mag niet zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming geheel of gedeeltelijk op enigerlei wijze worden gekopieerd, vermenigvuldigd, gepubliceerd of worden hergebruikt.

Privacy Statement

Stokvis Group is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stokvis Group verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Van onze klanten en/of prospects verwerken wij geen bijzondere persoonsgegevens. 

Overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres 
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Bewaartermijn en Grondslag

Stokvis Group bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

 • Contactgegevens klanten > Tot 7 jaar na de laatste transactie> Wettelijke verplichting
 • Contactgegevens prospects > Tot 3 jaar na het laatste contact > Gerechtvaardigd belang en Toestemming
 • IP-adres bezoeker en surfgedrag binnen onze website > Tot 3 jaar na het laatste bezoek > Gerechtvaardigd belang
 • Bankrekeningnummer van ZZP-er > Tot 7 jaar na de laatste transactie > Wettelijke verplichting

Delen van persoonsgegevens met derden

Stokvis Group deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stokvis Group blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Uw gegevens blijven binnen de EU.

Cookies

Stokvis Group gebruikt alleen technische en functionele cookies of analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@stokvis.eu. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stokvis Group wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Stokvis Group neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@stokvis.eu